Deelnamevoorwaarden


Deelname aan het Nationaal Sport Forum 2017 (NSF17) is persoonlijk. Deelnemers kunnen zich niet tijdens het evenement laten vervangen. Vervanging voor aanvang is toegestaan, mits de organisatie daarvan vooraf schriftelijk of per e-mail in kennis is gesteld en door hen is bevestigd.

 

Annulering is tot en met 5 oktober 2017 kostenloos. De betaalde deelnamefee zal dan worden teruggestort. Annuleringen kunnen alleen schiftelijk of via e-mail worden gedaan en zijn slechts geldig indien de ontvangst door de organisatie is bevestigd. Vanaf 6 oktober is annuleren niet meer mogelijk. U kunt zich wel laten vervangen door een collega (voorwaarden zie boven).

 

Na de datum van inschrijving voor het NSF17 geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen die termijn kan deelnemer kosteloos annuleren. 

 

De organisatie behoudt zich het recht voor inhoudelijke wijzigingen door te voeren ten aanzien van het programma. Dit houdt in dat de sprekers line-up kan worden aangepast. Bij eventuele wijzingen (bijvoorbeeld in het geval van ziekte of afzegging spreker) zal de organisatie alles in het werk stellen om de kwaliteit van het programma te waarborgen.

 

Aanmelding voor het NSF17 is uitsluitend mogelijk via de website www.nationaalsportforum.nl. Binnen 7 dagen wordt per e-mail aan het bij registratie opgegeven e-mail adres een factuur terzake toegezonden waarvoor een betalingstermijn van 14 dagen van toepassing is. Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting behoudt de organisatie zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor nakoming van zijn betalingsverplichting.

 

Hoewel het programma en presentaties van het NSF17 met zorg zijn en worden samengesteld, aanvaarden de sprekers noch de organisatie enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele onjuistheden of onvolkomenheden in de inhoud van de presentaties.

 

Indien het NSF17 door overmacht niet kan plaatsvinden is de organisatie niet verplicht betaalde deelnamefees te restitueren. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, bedoeld omstandigheden als terroristische aanslagen of directe dreiging daarvan, dag van nationale rouw of weersomstandigheden die het voor sprekers en deelnemers onmogelijk maken naar Noordwijk te reizen (code rood of vergelijkbaar).

 

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook ontstaan tijdens het NSF17 of tijdens de reis naar de bijeenkomst of terugreis.

 

De organisatie gaat zorgvuldig om met verstrekte NAW-gegevens en zal deze niet anders gebruiken dan in verband met het NSF17 of andere door haar georganiseerde activiteiten. NAW-gegevensworden niet ter beschikking gesteld aan derden.

 

 

Nationaal Sport Forum 2017

"Sport en verenigen in 2022"